Vedtægter

(revideret sidst: 28-02-2008 – på ekstraordinær generalforsamling)

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Læsø Kunstforening. Hjemsted: Læsø kommune. >

§ 2: Formål

Læsø kunstforenings formål er:
– at formidle kendskab til kunst, gennem udstillinger, foredrag og anden oplysende virksomhed.
– at stå til rådighed for løsning af opgaver, der betroes den af kommunal, statslig myndighed eller private organisationer/personer.

§ 3: Medlemskreds

Alle personer med hjemsted eller tilknytning til Læsø kan optages som medlemmer. Optagelse finder sted efter henvendelse til foreningens bestyrelse, som tilsteder den indmeldte et medlemskort samt opkrævning af kontingentindbetaling.

§ 4: Økonomi

For foreningens økonomi hæfter alene foreningens formue. Ingen personer har personligt ansvar for foreningens økonomiske forpligtelser.
Regnskabsår følger kalenderåret.
Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 5: Bestyrelsen

Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen 5 personer. Endvidere vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, og 2/5 afgår første år og 3/5 afgår andet år, og så fremdeles. Første gang afgøres ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Bestyrelsesmøder refereres til foreningens protokol, der til enhver tid er åben for medlemmer af foreningen.
Alle beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal ( ved evt. stemmelighed afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget). Et bestyrelsesmedlem, der har særinteresse i en sag, kan erklære sig/erklæres af bestyrelsen for værende inhabil, og udelukkes herefter i beslutningen af sagen.
Foreningens arbejde vil typisk finde sted i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper nedsættes af bestyrelsen og mindst et bestyrelsesmedlem deltager i hver af foreningens arbejdsgrupper. Øvrige gruppemedlemmer bør i videst muligt omfang være medlemmer af foreningen.

§ 6: Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af august måned. Indkaldelse sker ved annoncering i Læsø Posten og/eller brev senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.
Ved afstemninger fordres almindeligt stemmeflertal, dog således at vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte i følge §8 .
Dagsorden til generalforsamlingen indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen og div. arbejdsgrupper om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Valg:
Valg af bestyrelsen.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Valg af 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 hverdage inden generalforsamlingen.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsIes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne forlanger dette. Indkaldelse sker senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og sker efter reglerne i § 6.

Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

§ 8: Vedtægtsændring og ophævelse af foreningen

Forandring af vedtægterne og ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25% af medlemmerne er til stede, og med 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen eller ophævelsen. Er der ikke mødt 25% af medlemmerne, indkaldes der inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter ændringen eller ophævelsen kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

§ 9: Formuefordeling

Såfremt foreningen ophæves, overgår foreningens eventuelle formue til Læsø kommunes kulturarbejde.